دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
معرفی

مشخصات فردی

نام : رویا   اطمینانی قصرالدشتی

پست الکترونیکی : r-etminani@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شهرسازی، برنامه ریزی شهری و منطقه ای
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شیراز، دانشکده هنر و معماری

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شهرسازی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شهرسازی

محل خدمت : دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 01-11-1394

رویا اطمینانی قصرالدشتی

رویا اطمینانی قصرالدشتی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^