دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده هنر و معماری
دروس

رویا اطمینانی قصرالدشتی

محل خدمت:   دانشکده هنر و معماری

مرتبه علمی : استادیار

^